Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Organizacja nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Angiologiczne" w skrócie P.T.A. i dalej zwana jest "Towarzystwem".
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma ono prawo działania poza granicami kraju.

§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych i innych jednostek służących realizacji jego celów .

§5
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej o treści: " Polskie Towarzystwo Angiologiczne Zarząd Główny" lub "Polskie Towarzystwo Angiologiczne Zarząd Oddziału".

§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7
Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość, w której ma siedzibę jego organ zarządzający.

§8
I. Towarzystwo posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji i jest nim stylizowany znak składający się z liter P. T. A.
II. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Towarzystwa, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem na wniosek Zarządu Głównego
Rozdział II
Cele i środki działania

§9.
Celem Towarzystwa jest:
1. zjednoczenie wszystkich zainteresowanych zajmujących się angiologią i angiochirurgią dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą.
2. upowszechnienie zdobyczy angiologii i angiochirurgii.
3. inicjowanie i wspieranie badań naukowych.
4. współdziałanie w kształceniu swoich członków.

§10
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1. organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe.
2. prowadzi kursy i wykłady dla zainteresowanych angiologią i angiochirurgią.
3. popularyzuje zagadnienia wszystkich dziedzin angiologii i angiochirurgii w społeczeństwie.
4. ogłasza konkursy na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu działalności towarzystwa oraz przyznaje nagrody za te prace.
5. prowadzi działalność wydawniczą
6. wspiera członków w staraniach o uczestnictwo na zjazdy zagraniczne i krajowe.
7. podejmuje wszystkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu angiologii i angiochirurgii oraz polepszenia stanu lecznictwa i profilaktyki współdziałając w tym zakresie z władzami państwowymi a także towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
1.Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§12
I. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie- obywatele polscy i cudzoziemcy - które popierają cele Towarzystwa oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji jego celów
II. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz oraz specjalista nauk podstawowych zainteresowanych angiologią, który:
1. złoży do właściwego zarządu pisemną deklarację
2. zostanie przyjęty przez Zarząd Główny na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W razie istnienia terenowego oddziału przyjęcie przez Zarząd Główny może nastąpić tylko przy rekomendacji Zarządu Oddziału.

§13
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków.
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.
3. czynnego uczestnictwa w Zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo.
4. noszenia odznaki Towarzystwa
5. członkowi przysługuje prawo wyboru przynależności do Oddziału Towarzystwa.

§14
Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
2. aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3. regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd .

§15
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający przyjmowani są w tym samy trybie co członkowie zwyczajni oraz maja te same prawa i obowiązki z wyjątkiem praw wyborczych i prawa uczestnictwa w zgromadzeniach i zebraniach z głosem stanowiącym.

§16
1. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest osobom fizycznym i prawnym, które położyły szczególne zasługi na polu nauk medycznych i rozwoju Towarzystwa.
2. Godność honorowego członka towarzystwa nadawana jest uchwałą Zarządu Głównego.
3. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie wspierający z wyjątkiem obowiązku płacenia składek..

§17
1. Przynależność członków zwyczajnych i wspierających ustaje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia na piśmie
b. skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku nie opłacania składek przez okres 2 lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
c. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działanie na szkodę Towarzystwa lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty na prawach nowo wstępującego pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Głosowanie w takim przypadku jest tajne.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§18
1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie lub Zebranie Delegatów, jeżeli liczba członków zwyczajnych przekrocza 50.
b. Zarząd Główny
c. Główna Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów.

§19
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne zgromadzenie zwoływane jest w odstępach dwuletnich.

§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności towarzystwa
2. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. zatwierdzenie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych.
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej komisji Rewizyjnej.
5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. wybór Prezesa oraz 7 członków Zarządu Głównego a także 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz innych wewnętrznych regulaminów Towarzystwa.
8. rozpatrywanie odwołań podjętych przez Zarząd Główny dotyczących wykluczenia członków.
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich
10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa.
11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
12. podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych statutem do jego kompetencji

§21
Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych.

§22
W Walnym Zjeździe udział biorą wszyscy członkowie P.T.A.

§23
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej czternaście dni przed terminem Walnego Zjazdu.

§24.
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany

§25
Zarząd Główny liczy 1 członka z urzędu, 2 powoływanych i 7 wybieralnych:
1. Prezesa, którym zostaje z urzędu prezes elekt wybrany w poprzedniej kadencji.
2. Sekretarza i skarbnika powoływanych spośród członków PTA na wniosek Prezesa.
3. Prezesa-elekta, wiceprezesa oraz 5 członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie.
4. W razie niemożności objęcia funkcji przez Prezesa-elekta Walne Zgromadzenie wybiera również Prezesa.

§26
I. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu.
2. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu przez
3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
5. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa
6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do pokrewnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu.
7. utrzymywanie współpracy z innymi Towarzystwami
8. ustalanie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i zagranicznych.
9. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
10. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa
11. ostateczne rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządów Oddziałów jako pierwszej instancji w sprawach spornych pomiędzy członkami.
II. Do składania oświadczeń woli za Towarzystwo wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów
III. Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracę biura Zarządu , oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego Zarządu

§27
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§28
W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru, Zarząd Główny ma prawo dokooptować nowego członka, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.

§29
Zarząda Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku .

§30
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§31
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy;
1. przeprowadzenie w kadencji kontroli całokształtu działalności towarzystwa za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. wystąpienie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. występowanie na Walnym Zjeździe ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

§32
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walny Zjazd

§33
W wypadku ustąpienia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru, Komisja Rewizyjna może dokooptować nowego członka, z tym że liczba dokooptowanych nie może być większa niż jeden.
Rozdział V
Oddziały Towarzystwa

§34
1. Oddziały Towarzystwa mogą być powoływane po jednym w województwie, w którym co najmniej 15 członków P.T.A. wystąpi z taką inicjatywą.
2. Powoływanie Oddziałów następuje uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa
3. Uchwała o powołaniu Oddziału określa jednocześnie teren działalności Oddziału.
4. Oddziały podlegają krajowym władzom Towarzystwa i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§35
1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata

§36
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Oddziału
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§37
Do kompetencji Walnego zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§38
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa

§39
Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych

§40
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na żądanie Zarządu Głównego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź 1/3 liczby członków Oddziału
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania bądź wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane

§41
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zebrania.

§42
Zarząd Oddziału składa się z pięciu członków w tym : przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu.

§43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz
3. opracowanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu
4. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Oddziału
5. rozpatrywanie sporów między członkami

§44
Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§45
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§46
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego

§47
Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w kadencji kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
3. występowanie na Zgromadzeniu członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału
Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

§48
I. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze i inne prawa majątkowe
II. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Towarzystwa

§49
Majątek Towarzystwa Powstaje z następujących źródeł :
1. składek członkowskich
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3. dochodów z działalności gospodarczej
4. dochodów z majątku Towarzystwa
5. ofiarności publicznej

§50
Dla ważności czynności dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagana jest reprezentacja określona w §26 ust. II statutu .
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązywanie się Towarzystwa

§51
Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa podejmuje Walny Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§52
W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu towarzystwa- Walny Zjazd zdecyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.
(statut zmieniony uchwałą WZ PTA 24.05.2002)

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz