ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się 
23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Centrum Kongresowym Belvedere, ul. Droga do Białego 3, Zakopane.

I termin - godzina 18:00
II termin - godzina 18:30

Proponowany porządek obrad
1. Powitanie Zebranych
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza Walnego Zgroadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad - głosowanie jawne
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Wniosków
6. Sprawozdanie Prezesa PTA prof. Waldemara Kostewicza z działalności Towarzystwa w kadencji 2014 - 2016 i przyjęcie nowych członków Towarzystwa.
7. Sprawozdanie Skarbnika PTA z działalności finansowej w kadencji 2014 - 2016
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przyjęcie sprawozdania Prezesa
9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA
10. Wybór władz PTA na kadencję 2016 - 2018
Wybór Prezesa Elekta w kadencji 2018 - 2020
Wybór członków nowego Zarządu Głównego
Wybór Komisji Rewizyjnej
Wybór przedstawiciela PTA do Światowej Unii Angiologicznej
11. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa - referuje prof. Rafał Niżankowski
12. Sprawy bieżące, wnioski formalne
13. Zamknięcie Zebrania 
 
                                                                                  

Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, że osoby które uiściły opłatę członkowską za ostanie 3 lata mają możliwość otrzymania Certyfikatu przynależności do Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

e-mail: angio@angio.pl
Do deklaracji należy dołączyć dowód wpłaty składki członkowskiej.
Konto bankowe PTA (w formacie IBAN) 
64 1050 1230 1000 0023 1262 9187
 
Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Specjalizacja
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                     + pobierz

Wydarzenia objęte patronatem PTA

IX Polskie Dni Naczyniowe przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
15.11.2014, Katowice
+ czytaj więcej

Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowascularnej
13-14.03.2015, Warszawa
+ czytaj więcej

Drugie Międzynarodowe Dni Naczyniowe "Nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych"
20-21.03.2015, Zgorzelec
+ czytaj więcej

XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w chirurgii naczyń"
17-19.04.2015, Kazimierz Dolny
+ czytaj więcej

VII Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych
14-16.05.2015r, Poznań
+ czytaj więcej

4th International Symposium on Venous Interventios - Focus on Venous Ulcer
11-12 grudnia 2015r, Kraków
+ czytaj więcej

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: "Człowiek w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej u schyłku życia w aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym, prawnym i kulturowym"
10-12 grudnia 2015r, Wrocław
+ czytaj więcej  

Sesja Kardiologii i Angiologii podczas 24rd International Medical Students Conference
14-16 kwietnia 2016r, Kraków
+ czytaj więcej    

IV Konferencja czasopisma Acta Angiologica
30.09 - 01.10.2016r, Gdynia
+ czytaj więcej  

Cykl konferencji "Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa"
dla lekarzy POZ: 
 
* 2 kwietnia 2016r, Bydgoszcz
* 14 maja 2016r, Katowice
* 15 października 2016r, Lublin
* 19 listopada 2016r, Łódź
dla Specjalistów:
* 1 kwietnia 2016r, Gdańsk
* 13 maja 2016r, Katowice
* 14 października 2016r, Warszawa
* 18 listopada 2016r, Poznań
+ czytaj więcej

I Międzynarodowa Konferencja Limfologiczna
22-23 kwietnia 2016, Wrocław
+ czytaj więcej